Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice-Ołtarzew

O Inwestycji

Budowa linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew stanowi realizację celów publicznych, wskazanych w art. 6 pkt. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21.08.1997 r. (Dz. U. z 1997, nr 115, poz. 741 z późn. zm.) i jest inwestycją celu publicznego, dzięki czemu może korzystać ze specjalnych przepisów prawa przewidzianych dla tego rodzaju przedsięwzięć.

Główne elementy planowanej inwestycji:

  • nowa dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna o napięciu znamionowym 400 kV relacji SE Kozienice - SE Ołtarzew wyposażona w trakty światłowodowe;
  • rozbudowa obwodów wtórnych rozdzielni 400 kV dla 2 pól 400 kV kierunek Kozienice w SE 400/220/110 kV Ołtarzew oraz doposażenie i zamontowanie dla 2 pól 400 kV kierunek Ołtarzew w SE Kozienice półkompletów zabezpieczeń odcinkowych i telezabezpieczeń. Uruchomienie 2 torów linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew, pól liniowych 400 kV Kozienice 1, Kozienice 2 w SE Ołtarzew, pól liniowych 400 kV Ołtarzew 1, Ołtarzew 2 w SE Kozienice oraz zapewnienie pełnej współpracy z obwodami ogólnostacyjnymi i z obiektami powiązanymi.

Po wybudowaniu, linia elektroenergetyczna 400 kV Kozienice - Ołtarzew stanie się istotnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zapewni stabilność pracy KSE i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do systemu dystrybucyjnego, którym energia dostarczana jest do odbiorców. Czynniki te powodują, że jest ona inwestycją o znaczeniu ponadlokalnym.

Wybór trasy linii

Po podpisaniu umowy na realizację inwestycji, Wykonawca przystąpił do prac związanych z ustaleniem optymalnego przebiegu trasy linii, przede wszystkim biorąc pod uwagę istniejące i planowane obszary zabudowy mieszkaniowej i tereny cenne przyrodniczo. Zgodnie z założeniami, przebiegać będzie przez obszary należące do województwa mazowieckiego, kilku powiatów i kilkunastu gmin. Ostateczny przebieg zostanie wyznaczony w wyniku analizy wariantów, przeprowadzanej w trakcie oceny oddziaływania na środowisko i wprowadzenia korekt trasy wynikających m.in. z uwarunkowań społecznych, planistycznych lub technicznych.

Warianty korytarzy linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew Warianty korytarzy linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew

Łączna długość linii wyniesie ok. 120 km.

Rozwiązania konstrukcyjne

Rozwiązania techniczne projektowanej linii:

  • maksymalna rozpiętość przęsła wiatrowego: 450 m;
  • szerokość pasa technologicznego: 70 m;
  • typy słupów: dwutorowe konstrukcje kratowe, przystosowane do montażu wysokościowego;
  • fundamenty: prefabrykowane i terenowe;
  • przewody fazowe: wiązka 3 x 357-AL1/46-ST1A (odpowiednik konstrukcji AFL-8 350 mm2);
  • przewody odgromowe: przewód stalowo - aluminiowy typu ACSR AFL-1,7 oraz przewód OPGW lub dwa przewody OPGW o parametrach dostosowanych do warunków zwarciowych w linii;
  • izolacja: łańcuchy z izolatorami kołpakowymi szklanymi lub długopniowymi porcelanowymi;
  • uziemienia: powierzchniowo-głębinowe.

Sylwetki słupów

Typowe sylwetki słupów dla projektowanej linii Typowe sylwetki słupów dla projektowanej linii